CÁC BIỂU MẪU CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36

Đăng lúc: Thứ sáu - 07/06/2024 19:12 - Người đăng bài viết: quantri

UBND HUYỆN NÚI THÀNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
                                                                                                                                      
Mẫu 05
THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học, năm học 2023-2024
STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Điều kiện tuyển sinh Trẻ 6 tuổi, trẻ KT có thể học hoà nhập. Hoàn thành chương trình lớp 1 Hoàn thành chương trình lớp 2 Hoàn thành chương trình lớp 3 Hoàn thành chương trình lớp 4
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình 35 tuần; Dạy học
 2 buổi/ngày
Chương trình 35 tuần; Dạy học
 2 buổi/ngày
Chương trình 35 tuần; Dạy học
 2 buổi/ngày
Chương trình 35 tuần; Dạy học
 2 buổi/ngày
Chương trình 35 tuần; Dạy học
 2 buổi/ngày
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại;  gặp trực tiếp. Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp. Phối hợp thông qua BCH Hội cha mẹ học sinh; qua sổ liên lạc; gọi điện thoại; gặp trực tiếp.
Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh Tự phục vụ, tự quản - Hợp tác - Tự học và giải quyết vấn đề - Chăm học, chăm làm - Tự tin, trách nhiệm - Trung thực, kỉ luật - Đoàn kết, yêu thương Tự phục vụ, tự quản - Hợp tác - Tự học và giải quyết vấn đề - Chăm học, chăm làm - Tự tin, trách nhiệm - Trung thực, kỉ luật - Đoàn kết, yêu thương Tự phục vụ, tự quản - Hợp tác - Tự học và giải quyết vấn đề - Chăm học, chăm làm - Tự tin, trách nhiệm - Trung thực, kỉ luật - Đoàn kết, yêu thương Tự phục vụ, tự quản - Hợp tác - Tự học và giải quyết vấn đề - Chăm học, chăm làm - Tự tin, trách nhiệm - Trung thực, kỉ luật - Đoàn kết, yêu thương Tự phục vụ, tự quản - Hợp tác - Tự học và giải quyết vấn đề - Chăm học, chăm làm - Tự tin, trách nhiệm - Trung thực, kỉ luật - Đoàn kết, yêu thương
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ... Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ... Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT,  hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ... Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT,  hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ... Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT,  hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ...
V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt,Đạt:100%; Chất l­ượng học tập đạt và v­ượt năm học trước, sức khoẻ tốt. Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt,Đạt:100%; Chất l­ượng học tập đạt và v­ượt năm học trước, sức khoẻ tốt Kết quả năng lực, phẩm chất đạt
Tốt,Đạt:100%; Chất l­ượng học tập đạt và vư­ợt năm học trước, sức khoẻ tốt
Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt,Đạt:100%; Chất l­ượng học tập đạt và v­ượt năm học trước, sức khoẻ tốt Kết quả năng lực, phẩm chất đạt tốt, Đạt: 100%; Chất l­ượng học tập đạt và vư­ợt năm học trước, sức khoẻ tốt
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh Lên lớp 100% Lên lớp 100% Lên lớp 100% Lên lớp 100% Lên lớp 100%
 
  Tam Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Trần Thị Hoàng Nguyệt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN NÚI THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                                                                                      
Mẫu 07
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học, năm học 2023-2024
STT Nội dung Số lượng Bình quân
I Số phòng học/số lớp 1/1  3,64 m2/học sinh
II Loại phòng học   4,2m2/học sinh
1 Phòng học kiên cố 4,2m2/học sinh
2 Phòng học bán kiên cố 19  3,6m2/học sinh
3 Phòng học tạm    
4 Phòng học nhờ, mượn    
III Số điểm trường lẻ  
IV Tổng diện tích đất (m2) 8144  24,3m2/học sinh 
V Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)  2400 7,2m2/học sinh 
VI Tổng diện tích các phòng 1512  4,5m2/học sinh 
1 Diện tích phòng học (m2) 1232  3,7m2/học sinh 
2 Diện tích thư viện (m2) 160  
3 Diện tích phòng giáo dục thchất hoặc nhà đa năng (m2)    
4 Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) 56   
5 Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) 56   
6 Diện tích phòng học tin học (m2) 56   
7 Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) 28   
8 Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tt hc hòa nhp (m2)    
9 Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) 28   
VII Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ)   Số bộ/lớp
1 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định  1110 53 
1.1 Khối lớp 1  289 57 
1.2 Khối lớp 2  162 32 
1.3 Khối lớp 3  206  41
1.4 Khối lớp 4  174  58
1.5 Khối lớp 5  279  93
2 Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định  155  7
2.1 Khối lớp 1 36   7
2.2 Khối lớp 2  25  5
2.3 Khối lớp 3  31  6
2.4 Khối lớp 4  28  9
2.5 Khối lớp 5  35  12
VIII Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ)  20 Số bộ/lớp
IX Tổng số thiết bị dùng chung khác    
1 Ti vi  14  
2 Cát xét  1  
3 Đầu Video/đầu đĩa  1  
4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể  1  
5 Thiết bị khác...    
6 …..    
       
 
  Nội dung Số lượng(m2)
X Nhà bếp  
XI Nhà ăn  
 
  Nội dung Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) Số chỗ Diện tích bình quân/chỗ
XII Phòng nghỉ cho học sinh bán trú      
XIII Khu nội trú      
 
 
 
XIV Nhà vệ sinh Dùng cho giáo viên Dùng cho học sinh Số m2/học sinh
  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ
1 Đạt chuẩn vệ sinh*  5      
2 Chưa đạt chuẩn vệ sinh*          
(*Theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh).
    Không
XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh  
XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)  
XVII Kết nối internet  
XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường  
XIX Tường rào xây  
 
  Tam Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Trần Thị Hoàng Nguyệt
 

 
 
 
 
UBND HUYỆN NÚI THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                                                                                      
Mẫu 08
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học, năm học 2023-2024
STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng IV Hạng III Hạng II Tốt Khá Đạt
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 35     25 8 0   0 29 4 6 27    
I Giáo viên 28     23   5 0   0 24 4 6 22    
Trong đó số giáo viên Tiểu học 18     23 5 0   0 24 4 6 22    
1 Tiếng dân tộc                            
2 Ngoại ngữ 3     3                    
3 Tin học 1     1         1     1    
4 Âm nhạc 1     1         1     1    
5 Mỹ thuật 1     1           1   1    
6 Thể dục 2       1 1   1 1     2    
II Cán bộ quản lý 2     2       1 1 1 1 2    
1 Hiệu trưởng 1     1         1   1      
2 Phó hiệu trưởng 1     1       1 1     1    
III Nhân viên 5      2    2  1  2          
1 Nhân viên văn thư  1            1            
2 Nhân viên kế toán  1                        
3 Thủ quỹ                            
4 Nhân viên y tế                            
5 Nhân viên thư viện  1      1          1          
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm                            
7 Nhân viên công nghệ thông tin                            
8 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật                            
9 Bảo vệ                        
 
Tam Sơn, ngày 26 tháng 9 năm2023
                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                   Trần Thị Hoàng Nguyệt
 

 
 
 
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Hoàng Nguyệt
Nguồn tin: Trường TH Hoàng Văn Thụ
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Trường TH Hoàng Văn Thụ

Giới thiệu Nhà trường

    Tổng số cán  bộ giáo viên, nhân viên: 35.  - Hiệu trưởng: Trần Thị Hoàng Nguyệt .  - Phó Hiệu trưởng: Đặng Ngọc Vĩnh   - Tổng phụ trách đội: Nguyễn Thị Hoàng Trinh  

Điều hành công việc

          
      Văn bản                   Kết quả học tập

       
Lịch công tác              Thời khóa biểu

       
Tư liệu tham khảo          PM  tiện ích

 

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thăm dò ý kiến

Theo bạn website Trường TH Hoàng Văn Thụ?

Giao diện đẹp.

Nội dung phong phú.

Cập nhật thông tin nhanh.

Tất cả các ý kiến trên.

Văn bản mới nhất

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 586
  • Hôm nay: 34342
  • Tháng hiện tại: 3323440
  • Tổng lượt truy cập: 193720529

Thành viên đăng bài


Tin tức giáo dục
https://truonghoc.edu.vn/
   
© Copyright Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 
Địa chỉ: Xã Tam Sơn - huyện Núi Thành - Quảng Nam - ĐT: 02353.544656