TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 – 2013
                        CƠ SỞ: MĨ ĐÔNG  (Áp dụng từ ngày   7/1/ 2013)

LỚP BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Thứ 7
 
 
1/1
 
SÁNG
Chào cờ
H.vần.TĐ
H. vần.TĐ
Đạo đức
TNXH
Toán
H.vần.TV
H. vầnCT
Thủ công
ÂN(Ng)
Thể dục
Toán
H. vầnTĐ
H. vầnTĐ
 
Toán
H. vầnCT
H. vầnKC
Mĩ thuật
Toán
H. vầnTĐ
H. vầnTĐ
ATGT
SHL
 
CHIỀU PĐ : Lan          
 
 
2/1
 
SÁNG
Chào cờ
Toán
Tập đọc
Tập đọc
Đạo đức
ÂN(Ng)t1
MT(Nam)t2
LTVC
Toán
TNXH
Thủ công
 
Thể dục
Toán
Tập viết
Chính tả
TLV
Toán
Kể chuyện
ATGT
SHL
 
CHIỀU PĐ : Lan Thể dục
Tập đọc
Toán
Chính tả
       
 
 
 
3/1
 
SÁNG
Tin học
Tin học
MT(Nam)t1
ÂN(Ng)t2
 
 
Anh văn
Anh văn
  TLV
Toán
TNXH
ATGT
SHL
 
 
CHIỀU
Toán
Tập đọc
Kể chuyện
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Chính tả
Thể dục
 
LTVC
Toán
TNXH
Đạo đức
Thủ công
Toán
Chính tả
Tập viết
Thể dục
 
  Thực hành Tin :
 
 
4/1
 
SÁNG
TD(Viên)
TD
Tin học
Tin học
ÂN(Ng)t3
MT(Nam)t4
 
Anh văn
Anh văn
 
Phụ đạo
(Thới)
   
 
CHIỀU
Tập đọc
Toán
Chào cờ
LTVC
Toán
Chính tả
Đạo đức
 
TLV
Tập đọc
Toán
Khoa học
Kĩ thuật
LTVC
Toán
Lịch sử
Địa lí
K chuyện
TLV
Toán
Khoa học
ATGT
SHL
Thực hành Tin :
 
 
5/1
 
SÁNG
Anh văn
Anh văn
 
MT(Nam)t3
ÂN(Ng)t4
Tin học
Tin học
TD(Viên)
TD
Phụ đạo
(Thới)
   
 
CHIỀU
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Chào cờ
LTVC
Toán
Chính tả
 
TLV
Tập đọc
Toán
Khoa học
Kĩ thuật
LTVC
Toán
Lịch sử
Địa lí
K chuyện
TLV
Toán
Khoa học
ATGT
SHL
Thực hành Tin :
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 – 2013                                            
CƠ SỞ: THUẬN YÊN  (Áp dụng từ ngày 7/1/2013)

LỚP BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 ThỨ 7
 
 
1/2
 
SÁNG
Chào cờ
H.vần.TĐ
H.vần TĐ
Đạo đức
 
Toán
H.vần TV
H.vần CT
Thủ công
Thể dục
Toán
H.vần TĐ
H.vần TĐ
ÂN (ng)t.5
Toán
H.vần CT
H.vần KC
Mĩ thuật
TNXH
Toán
H.vần TĐ
H.vần TĐ
ATGT
SHL
 
CHIỀU P.Đạo(Thu)    
 
     
 
 
2/2
 
SÁNG
Chào cờ
Toán
Tập đọc
Tập đọc
 
Thể dục
Tập đọc
Toán
Chính tả
T.công
LTVC
Toán
ÂN tiết 3
MT tiết 4
TNXH
T. dục
Toán
T. viết
Ch. tả
Đ.đức
TLV
Toán
K.chuyện
ATGT
SHL
 
CHIỀU P.Đạo(Thu)          
 
 
 
 
3/2
 
 
SÁNG
Chào cờ
Toán
Tập đọc
Kể chuyện
Thể dục
Tập đọc   
Toán
Tin (Nhân)
Tin
MT tiết 1
ÂN tiết 2
 
Thực hành tin
 
   
 
CHIỀU
Anh văn t3
Anh văn t4
 
  LTVC
Toán
TNXH
Chính tả
Đạo đức
Thể dục
Toán
Tập viết
Thủ công
TLV
Toán
TNXH
ATGTCh/tả
SHL
 
 
 
 
4/2
 
SÁNG
TD(Hạnh)
TD
LTVC
Toán
Chính tả
 
ÂN(Ng)tiết 1
MT(Nam)t.2
 
Thực hành tin
 
  P.Đạo
(Chính)
 
CHIỀU
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Chào cờ
Tin học
Tin học
Anh văn
Anh văn
TLV
Tập đọc
Toán
Khoa học
Kĩ thuật
LTVC
Toán
Lịch sử
Địa lí
K.chuyện
TLV
Toán
Khoa học
ATGT
SHL
 
 
 
 
5/2
 
SÁNG
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Đạo đức
TD(Hạnh)
TD
MT(Nam)t.3
ÂN(Ng) t.4
 
Thực hành tin
 
  P.Đạo
(Chính)
 
 
CHIỀU
Anh văn
Anh văn
 
LTVC
Toán
Chính tả
Tin học
Tin học
TLV
Tập đọc
Toán
Khoa học
Kĩ thuật
LTVC
Toán
Lịch sử
Địa lí
K.chuyện
TLVăn
Toán
Khoa học
ATGT
SHL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 – 2013                                           
CƠ SỞ: DANH SƠN  (Áp dụng từ ngày 7/1/2013)

LỚP BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 ThỨ 7
 
 
1/3
 
SÁNG
Chào cờ
H. vần.TĐ
H. vần TĐ
Đạo đức
 
Toán
H. vầnTV
H. vần CT
Thủ công
Thể dục
Toán
H. vầnTĐ
H. vầnTĐ
 
Toán
H. vầnCT
H. vầnKC
Mĩ thuật
TNXH
Toán
H.vầnTĐ
H.vầnTĐ
ATGT
SHL
 
CHIỀU Phụ đạo
(Lương)
    ÂN (ng)t.5    
 
 
2/3
 
SÁNG
Chào cờ
Toán
Tập đọc
Tập đọc
 
Thể dục
Tập đọc
Toán
Chính tả
LTVC
Toán
TNXH
Thủ công
 
T. dục
Toán
T. viết
Ch. tả
Đ.đức
TLV
Toán
K.chuyện
ATGT
SHL
 
CHIỀU Phụ đạo
(Lương)
    ÂN(Ng)
MT(Nam)
   
 
 
 
 
3/3
 
 
SÁNG
Chào cờ
Toán
Tập đọc
Kể chuyện
Thể dục
Tập đọc   
Toán
Chính tả
LTVC
Toán
TNXH
Đạo đức
Thủ công
Thể dục
Toán
Chính tả
Tập viết
TLV
Toán
TNXH
ATGT
SHL
 
 
CHIỀU
Tin (Thủy)
Tin
Anh văn
Anh văn
  MT(Nam)
ÂN(Ng)
   
 
 
 
4/3
 
SÁNG
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Kể chuyện
Anh văn
Anh văn
TLV
Tập đọc
Toán
Tin (Thủy)
Tin
LTVC
Toán
Khoa học
Lịch sử
Kĩ thuật
TLV
Toán
Địa lý
ATGT
SHL
 
 
CHIỀU
  LTVC
Toán
Chính tả
Khoa học
TD(Hạnh)
TD
ÂN(Ng)t1
MT(Nam)t2
Phụ đạo
( Điểm )
 
 
 
 
5/3
 
SÁNG
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Kĩ thuật
  Tin (Thủy)
Tin
TLV
Tập đọc
Toán
LTVC
Toán
Lịch sử
Địa lý
Kể chuyện
TLV
Toán
Khoa học
ATGT
SHL
 
 
 
CHIỀU
Anh văn
Anh văn
LTVC
Toán
Chính tả
Khoa học
 
TD(Hạnh)
TD
 
MT(Nam)
ÂN(Ng)
Phụ đạo
( Điểm )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 – 2013
CƠ SỞ: ĐỨC PHÚ (Áp dụng từ ngày  7/1/2013)

LỚP BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Thứ 7
 
 
1/4
ghép
 
 
 
SÁNG
Ch.cờ
H,vần  TĐ
H.vần TĐ
Đ.đức
TNXH
Toán
H.vần TV
H.vần CT
Thủ công
Thể dục
Toán
H. vần TĐ
H.vần TĐ
 
Toán
H.vần CT
H.vần KC
Mĩ thuật
 
Toán
H.vần TĐ
H.vần TĐ
ATGT
SHL
 
CHIỀU ÂN(Ng) Phụ đạo
( Thể )
       
 
 
2/4
ghép
 
 
SÁNG
Ch.cờ
Toán
Tập đọc
Tập đọc
Đạo đức
Thể dục
Tập đọc
Toán
Chính tả
ÂN(Thể)
LTVC
Toán
TNXH
Thủ công
Mĩ thuật
Thể dục
Toán
Tập viết
Chính tả
 
TLV
Toán
Kể chuyện
ATGT
SHL
 
CHIỀU            
 
 
 
3/4
 
 
SÁNG
Chào cờ
Toán
Tập đọc
Kể chuyện
TNXH
Thể dục
Tập đọc
Toán
Chính tả
 
LTVC
Toán
TNXH
Đạo đức
Tập viết
Anh văn
Anh văn
 
 
 
TLV
Toán
Thủ công
ATGT
SHL
 
 
CHIỀU
MT(Thủy)t3
ÂN(Ng)t4
    Thể dục
Toán
Chính tả
Tin (Nhân)
Tin
   
5/4  
 
SÁNG
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Kĩ thuật
LTVC
Toán
Chính tả
Khoa học
 
TLV
Tập đọc
Toán
Lịch sử
Kể chuyện
LTVC
Toán
Khoa học
 
TLV
Toán
Địa lí
ATGT
SHL
 
 
 
CHIỀU
MT(Nam)
ÂN(Ng)t2
 
TD(Viên)
TD
 
Phụ đạo
( Lý )
 
Tin học
Tin học
Anh văn
Anh văn
   
  SÁNG            
CHIỀU  
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2012 – 2013
CƠ SỞ: PHÚ HÒA (Áp dụng từ ngày  7/1/ 2013 )

LỚP BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 Thứ 7
 
 
1/5
 
 
SÁNG
Chào cờ
H.vần TĐ
H.vần TĐ
Đạo đức
TNXH
Toán
H.vần TV
H.vần CT
Thủ công
 
Thể dục
Toán
H.vần TĐ
H.vần TĐ
 
Toán
H.vần CT
H.vần KC
Mĩ thuật
 
Toán
H.vần TĐ
H.vần TĐ
ATGT
SHL
 
   
CHIỀU
Phụ đạo
(Chương)
 
ÂN(ng)t1
       
 
 
2/5
 
 
SÁNG
Chào cờ
Toán
Tập đọc
Tập đọc
Đạo đức
Thể dục
Tập đọc
Toán
Chính tả
LTVC
Toán
TNXH
Thủ công
Thể dục
Toán
Tập viết
Chính tả
 
TLV
Toán
Kể chuyện
ATGT
SHL
 
 
CHIỀU
  ÂN(Ng)t2
MT(Thủy)t1
       
 
 
3/5
 
 
SÁNG
Chào cờ
Toán
Tập đọc
Kể chuyện
TNXH
Thể dục
Tập đọc
Toán
Chính tả
LTVC
Toán
TNXH
Đạo đức
Tập viết
Tin
Tin
Anh văn
Anh văn
TLV
Toán
Thủ công
ATGT
SHL
 
   
 
CHIỀU
  MT(Thủy)t2
ÂN(Ng)t3
  Thể dục
Toán
Chính tả
 
 
   
 
4/5
 
SÁNG
Chào cờ
Tập đọc
Toán
Đạo đức
Kĩ thuật
LTVC
Toán
Chính tả
Khoa học
TLV
Tập đọc
Toán
Lịch sử
Kể chuyện
Anh văn
Anh văn
Tin
Tin
 
TLV
Toán
Địa lý
ATGT
SHL
 
 
CHIỀU
  MT(Thủy)t3
ÂN(Ng)t4
TD(Viên)
TD
Phụ đạo
(Lý)
LTVC
Toán
Khoa học
 
 
 
   
 
SÁNG
           
 
CHIỀU
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG TH HOÀNG VĂN THỤ
THỜI KHÓA BIỂU DẠY MÔN CHUYÊN – CHỌN
Năm học 2012 – 2013
 

TT TÊN GV BUỔI THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7
1 Nguyệt Sáng
 
  MĐ1-5 TY1-5      
Chiều
 
ĐP2,3,5 PH1- 4   DS1-5    
2 Nam Sáng
 
  MĐ2-5 TY2-5      
Chiều
 
ĐP3,5 PH2- 4   DS2-5    
3 Tuyết Sáng
 
MĐ5 DS4,5 MĐ3,4 PH3,4    
Chiều TY3,5 DS3
TY4
  ĐP3,5    
4 Thủy Sáng
 
    DS4,5      
Chiều DS3
 
         
5 Hạnh Sáng
 
TY4 TY5        
Chiều
 
    DS4,5      
6 Viên Sáng
 
MĐ4   MĐ5      
Chiều   ĐP5
PH4
       
  Nhân Sáng MĐ 3
MĐ 4
MĐ5
TY 3
  PH3
PH4
   
Chiều   TY 4
TY 5
  ĐP3
ĐP5
   
                               
 

Trường TH Hoàng Văn Thụ

Giới thiệu Nhà trường

    Tổng số cán  bộ giáo viên, nhân viên: 35.  - Hiệu trưởng: Trần Thị Hoàng Nguyệt .  - Phó Hiệu trưởng: Đặng Ngọc Vĩnh   - Tổng phụ trách đội: Nguyễn Thị Hoàng Trinh  

Điều hành công việc

          
      Văn bản                   Kết quả học tập

       
Lịch công tác              Thời khóa biểu

       
Tư liệu tham khảo          PM  tiện ích

 

Liên kết
Thành viên đăng nhập

Thăm dò ý kiến

Theo bạn website Trường TH Hoàng Văn Thụ?

Giao diện đẹp.

Nội dung phong phú.

Cập nhật thông tin nhanh.

Tất cả các ý kiến trên.

Văn bản mới nhất

Liên kết website

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 654
  • Hôm nay: 68387
  • Tháng hiện tại: 3969696
  • Tổng lượt truy cập: 189306664

Tin tức giáo dục
https://truonghoc.edu.vn/
   
© Copyright Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 
Địa chỉ: Xã Tam Sơn - huyện Núi Thành - Quảng Nam - ĐT: 02353.544656