Kế hoạch triển khai cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh QN lần thứ VI , năm 2012 - 2013

UBND TỈNH QUẢNG NAM

BTC CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỐNG, NHIỆM KỲ 2012 - 2017

 

 
 
 

Số: 140 /KH- BTCCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 


Quảng Nam, ngày 19 tháng  9  năm 2012

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng

tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, năm 2012-2013

 

 
 

 

 


 Căn cứ Quyết định số 2356/QĐ-UBND ngày 19 tháng 07 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam lần thứ 6,7,8,9,10, nhiệm kỳ 2012 -2017;

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, năm 2012-2013;

Ban Tổ chức Cuộc thi thống nhất Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, năm 2012-2013 như sau:

 

 

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Thực hiện

01

  Phát động Cuộc thi chính (kết hợp trong Lễ tổng kết Cuộc thi lần thứ V)

 

Tháng 07/2012

Ban Tổ chức Cuộc thi

02

- Thành lập Ban Thư ký Cuộc thi

- Họp góp ý Thể lệ Cuộc thi

- Ban hành Thể lệ Cuộc thi

- Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên BTC

- Kế hoạch triển khai

 

 

Tháng 08/2012

 

 

Ban Tổ chức Cuộc thi

03

Dự toán kinh phí Cuộc thi

Tháng 09/2012

Thư ký Ban Tổ chức Cuộc thi, Kế toán Liên hiệp hội Quảng Nam

04

Làm việc với Sở Tài chính về kinh phí Cuộc thi

Tháng 09/2012

Ban Tổ chức Cuộc thi, Liên hiệp hội Quảng Nam

05

- Thông báo về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các trường học, các tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn triển khai thành lập BTC cấp huyện.

 

Tháng 10/2012

Các cơ quan phối hợp : Sở Giáo dục và đào tạo, Tỉnh đoàn, Đài Phát thanh- Truyền hình, Báo Quảng Nam

- Ban Tổ chức

06

In tờ rơi

Tháng 11/2012

Ban Tổ chức Cuộc thi,

Liên hiệp hội Quảng Nam

07

Tổ chức đi kiểm tra, đôn đốc cuộc thi tại cơ sở (các huyện Hiệp Đức, Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My) và một số huyện đồng bằng;

 

11/2012 - 01/2013

 

 

 

Ban Tổ chức, Ban Thư ký; cơ quan phối hợp: Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn và các trường đến phát động.

08

Họp Ban Tổ chức Cuộc thi để báo cáo công tác triển khai

Tháng 02/2013

Ban Tổ chức, Ban Thư Ký

10

Tiếp nhận và phân loại theo lĩnh vực hồ sơ, mô hình giải pháp dự thi

 Từ khi phát động đến 15/6/2013

Ban Thư ký, Văn phòng Liên hiệp hội

11

Thành lập Hội đồng chấm thi

- Tổ chức chấm điểm các giải pháp dự thi

- Tổng hợp kết quả chấm điểm

 15-25/6/2013

- Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi

- Hội đồng chấm thi

- Ban Thư ký

12

Họp Ban Tổ chức xếp giải theo Thể lệ và bàn công tác chuẩn bị Lễ tổng kết Cuộc thi

25-30/6/2013

Ban Tổ chức Cuộc thi

Ban Thư ký Cuộc thi

 

13

Tổ chức Lễ tổng kết và trao giải  

10-15/7/2013

Ban Tổ chức Cuộc thi, các cơ quan phối hợp

14

Hoàn chỉnh hồ sơ, mô hình  giải pháp gửi dự thi Cuộc thi toàn quốc

11- 14/7/2013

Ban Thư ký, Văn phòng Liên hiệp hội Quảng Nam

Trên đây là Kế hoạch Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Quảng Nam lần thứ VI, năm 2012-2013. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc thì Thư ký đề xuất ý kiến với Trưởng Ban để kịp thời đều chỉnh cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:

- Đồng chí Trần Minh Cả-PCT UBND tỉnh (báo cáo);

- Các cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT, Sở KH&CN, LHHQNam;

- BTCCT, BTKCT;

- Website: www.qnausta.com.vn;

- Lưu VPLHH, hồ sơ BTC.

TM.BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

 

 

 

(đã ký)

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KH&KT TỈNH

Phạm Ngọc Sinh